ENG            RUS           

1977 y?l?ndan bu yana endüstriyel mutfaklarda kullan?lan set üstü malzeme imalat? yapan KAPP, bugün 45 ülkeye ihracat?, yurti?inde 141 se?kin bayisi ile sekt?rün lider firmalar? aras?ndad?r.


Sadece paslanmaz ?elik pi?iriciler ile ba?lad??? ürün gam?n?, sekt?rün ihtiya?lar? do?rultusunda Ar-GE ?al??malar?yla geli?tirerek-standartlar?ndan ve kalitesinden taviz vermeden- haz?rl?k, a??k büfe, bar, restaurant ve i?ecek ekipmanlar? üretimiyle zenginle?tirmi?tir.


Bu yelpazeyi daha da a?arak, esnaf lokantas?ndan 5 y?ld?zl? otellere kadar tüm mutfaklar?n her türlü ekipman ihtiyac?na cevap verebilecek ürün ?e?itlili?ine sahip olmak; KAPP MUTFAK’?n hedefleri aras?nda ilk s?ray? almaktad?r.


?malat kapasitesini son ü? y?lda artt?ran KAPP yeni ve yenilik?i ürün modelleriyle, mutfaklarda i?levsellik ve kullan?m rahatl???n?n yan? s?ra sunumlarda da g?rselli?in ?nemini her yeni ürün tasar?m?nda ?n plana ??karmaktad?r.


Tüm bu ?al??malar? yaparken, Dünyan?n ve Türkiye’nin ?nde gelen ?efleriyle i?birli?i i?erisinde sekt?rün nabz?n? tutan KAPP, yüksek teknolojiyi nitelikli insan gücü ile birle?tirdi?i ?zmir deki 25.000 m2 alan üzerine kurulu fabrikas?nda dünya standartlar?nda üretim yapt???n? uluslararas? belgeleriyle de kan?tlamaktad?r.


Sosyal sorumluluk projelerine verdi?i de?eri her f?rsatta dile getiren KAPP, A???l?k Okullar?, Meslek Liseleri, üniversiteleri ve A???l?k Derneklerini; fuar, proje ve yar??malar?nda sponsor olarak desteklemektedir.

 


韩国a片-韩国三级电影-韩国三级在线看免费